De plannen uit de miljoenennota hebben natuurlijk ook gevolgen voor horecaondernemers. KHN zette ze op een rij.

 

Relevant voor specifiek horecaondernemers zijn de volgende zaken.

1. De verwachting is dat vanaf het voorjaar 2012 jongeren onder de 16 jaar strafbaar worden gesteld voor het in bezit hebben van alcohol op de openbare weg en/of in horecagelegenheden. “Dit is in lijn met onze inzet bij de vernieuwde Drank- en Horecawet”, zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

2. Op basis van het regeerakkoord worden vanaf 2012 de kosten van politie-inzet doorberekend aan de organisatie van een evenement, zoals met horeca. Dat geldt echter niet voor voetbal. KHN is daar op tegen. “De uitzondering is ook nog eens meten met 2 maten.”

3. De aanrijtijden van de politie worden verkort. Uitgangspunt is de norm dat de politie in 90 procent van de spoedeisende zaken binnen 15 minuten ter plaatse is.

4. De pakkans voor delicten met een hoge impact op het slachtoffer – overvallen, straatroof, inbraken en geweld – moet landelijk met een kwart omhoog. In 2012 gaat de pakkans voor deze delicten al omhoog naar 34,5 procent (in 2009 was de pakkans 30 procent).

5. De minister van VWS bevestigt nog eens dat ‘gezondheid terug moet naar de mensen’, maar gaat desnoods regels stellen en handhaven zoals bij het rookverbod en de leeftijdsgrenzen.

6. In 2012 worden wietcoffeeshops besloten clubs, en die zijn er enkel nog voor de lokale markt.

7. Het kabinet streeft naar 10 procent minder administratieve lasten aan het einde van 2012. In de periode daarna moet de lastendruk met 5 procent per jaar omlaag. De verlaging is het resultaat van het vereenvoudigen van het loonstrookje, het limiteren van inspectiebezoeken en het versoepelen van het omgevings-recht. Kleine belastingen zoals grondwaterbelasting en verpakkingenbelastingen worden later geschrapt.

KHN vindt dit positief en wijst op de recente uitspraak van de Hoge Raad over ID-kaarten die de gemeente zonder leges moeten verstrekken, omdat het grotendeels gaat om ‘baat’ voor de overheid. KHN vindt dit ook opgaan voor de doorbelasting van Bibob-adviezen en beslissingen.

Algemene gevolgen
Relevant voor ondernemers algemeen zijn de volgende zaken.

1.
Het spaarloon (altijd goed bij lagere of parttimelonen) verdwijnt in 2012. Een mobiliteitsbonus moet het voor bedrijven aantrekkelijker maken om bijvoorbeeld oudere werknemers in dienst te nemen.

2. De kleine-banenregeling voor jongeren vervalt, zodat deze jongeren duurder worden.

3. De werkgeversbijdrage kinderopvang wordt verhoogd van 0,34 procent naar 0,50 procent.

4. De werkgelegenheid neemt in 2011 en in 2012 niet toe en daarom blijven de ww-lasten hoger dan verwacht. Samen met de hogere werkgeversbijdrage zorgpremie heeft dit een lastenverzwaring voor ondernemers tot gevolg.

5. Daar staat tegenover dat per 2012 de werkgeversbijdrage zorgpremie ook over hogere inkomens versneld wordt ingevoerd. Het percentage gaat dan wel omlaag. “In een sector waarin relatief veel lonen door deeltijd onder de nieuwe grens blijven komt deze heffing werkgeversbijdrage niet te hard aan.”

6. Premies voor de vangnetlasten van ziektewet en WGA bij flexwerk worden in 2014 worden niet zomaar omgeslagen maar eerlijker doorbelast naar individuele werkgevers. “Het gerealiseerde risico wordt belast, een werkgever zonder een gerealiseerd risico wordt niet meer aangeslagen. Dit maakt werkgevers en werknemers meer kostenbewust.”

7. Het bedrijfsleven wordt meer betrokken bij het onderwijs. Het kabinet wil afspraken maken met het ‘veld’ over welke kennis scholieren en studenten moeten beschikken. In het mbo wordt vanaf 2012 de tevredenheid van het bedrijfsleven, de studenten en de docenten elke 3 jaar gemeten. Er starten dit jaar pilots om de toegevoegde waarde van scholen in kaart te brengen.

8. “De cao voor overheidspersoneel is een budgettair goed voorbeeld om te volgen. De rijksoverheid stelt een budget dat ruimte geeft om een algemene prijsontwikkeling te volgen. Dit geeft een prikkel om in arbeidsvoorwaarden te belonen naar presteren en de arbeidsproductiviteit en arbeidsinzet te vergroten, ook bij de overheid. Dan is er voor automatismen zonder tegenprestatie geen budget.”

9. KHN ziet in zijn algemeenheid loonkosten stijgen in een omgeving waarin de omzet onder druk staat. De ruimte voor cao-ontwikkelingen acht KHN minimaal.

Fiscale agenda
KHN plaatst nog wel een kritische kanttekening bij de vele evaluaties bij de fiscale agenda en btw in de miljoenennota, waar de komende tijd erg veel geëvalueerd wordt.

KHN vindt een aantasting van het lage btw-tarief onaanvaardbaar zonder daar tegenover een verlaging van het normale hoge btw-tarief te zetten. “In plaats van de huidige 19 procent zou dit dan bijvoorbeeld 15 procent moeten worden met tegelijkertijd een directe generieke verlaging van de inkomstenbelasting en ook een direct gerichte lastenverlichting voor de horeca.”

Bron: KHN.