De toepassing van de Wet Bibob bij met name kleinere en middelgrote gemeenten komt vaak onder druk te staan i.v.m. het gebrek aan kwaliteit en capaciteit. Vaak komt men dan ook niet toe aan een verbreding van de toepassing van de Wet Bibob terwijl die wellicht wel wenselijk is in het kader van het tegengaan van ondermijning. Hierdoor dreigt de malafide aanvrager van een vergunning, subsidie, aanbesteding en/of vastgoed-/grondtransactie de dans te ontspringen en worden deze gemeenten het “afvoerputje” van de regio hetgeen onwenselijk is.

De oplossing kan zijn dat een samenstel van gemeenten zich samenpakt en een regionaal/districtelijk Bibob-team gaat vormen om toch die vuist tegen ongewenste inmenging van kwaadwillenden te kunnen maken. Dit vraagt wel om gezamenlijk draagvlak en politieke wil.

Hier kan Frank Rovers Advies u in bijstaan d.m.v. het eerst uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek en bij instemming zorgdragen voor de verdere operationele invulling/uitrol van het team in de rol van als kwartiermaker.

Het haalbaarheidsonderzoek voorziet op de navolgende onderwerpen:

 • Juridische haalbaarheid
 • Waarborgen inzake privacy en geheimhouding
 • Rechtsvorm: centrumgemeente met gemandateerde bevoegdheden
 • Gewenste formatie met taken en bevoegdheden
 • Gewenste facilitering/outillering (fysiek en digitaal)
 • Kosten (besparing) m.b.t. personeel/materieel/ICT)
 • Vervolgstappen en adviezen
 • Samenvatting

In de kwartiermakers rol bestaat de ondersteuning van  Frank Rovers Advies uit:

 • Opmaak samenwerkingsconvenant en gewenste mandatering;
 • Het privacyproof maken van deze samenwerking;
 • Advisering welke applicaties voor het zoeken in diverse bronnen meerwaarde hebben;
 • Zitting nemen in de sollicitatiecommissie bij de werving van de leden;
 • Opstart team, ook in pilotverband, met tussenrapportages over voortgang, meerwaarde en evaluatie.
 • Als coach (op afstand) fungeren in de opstartfase voor de diverse medewerkers.

Kosten: In overleg.