Referenties Frank Rovers Advies

RIEC Limburg

 • Opstarten Bestuurlijke Aanpak regio Limburg-Zuid.Opstellen ( i.s.m. College Bescherming
 • Persoonsgegevens) regionaal samenwerkingsconvenant.
 • Implementeren lokale casusoverleggen t.b.v. de geïntegreerde aanpak georganiseerde criminaliteit.
 • Inrichten digitale informatiestraat tussen Politie en gemeenten/provincie
 • Inrichten diverse gremia t.b.v. de uitvoering van de geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit.
 • Opmaken van jaarverslagen
 • Periodieke overleggen met Burgemeesters van de aangesloten gemeenten
 • Het geven van presentaties en workshops voor zowel de convenantpartners als externen.
 • Het organiseren van themadagen rondom de geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Gemeente Haarlem

 • BIBOB-scan gemeente breed.
 • Coaching bij de totstandkoming Kennisknooppunt Haarlem als onderdeel van het RIEC Noord-Holland
 • Opstellen werkproces Illegale hennepteelt inclusief stroomschema (in Visio).
 • I.v.m. overdracht van taken van politie naar gemeente Haarlem opmaken van een werkinstructie en opstarten structureel casusoverleg. Deze werkinstructie vormt debas is voor het opmaken van een werkproces binnen Protos.
 • Opstellen werkinstructie Bestuurlijke Handhaving inzake horeca, coffeeshops en prostitutie. Deze werkinstructie vormt de basis voor het opmaken van een werkproces binnen Protos.

BIBOB Quickscan (diverse gemeenten)

Het uitvoeren van een nul-meting binnen gemeenten waarbij naast de stand van zaken omtrent de Wet BIBOB ook privacy- en informatiebeveiligingsaspecten tegen het licht worden gehouden. Het uit deze quickscan voortvloeiende rapport bevat conclusies en aanbeveling teneinde gemeente te laten bepalen welke kwaliteitsverbeteringen zij zelf kunnen en willen ondernemen en bij welke verbeteringen zij verdere ondersteuning nodig hebben.

Gemeente Heerlen en Kerkrade

Opstellen van werkproces en stroomschema ten behoeve van het Flexteam Heerlen. Dit team vervult een scala aan werkzaamheden o.a. aanpak overlast (van hondenpoep tot drugs), illegale bewoning, beoordeling vergunningverlening binnen de werking van Wet BIBOB. Binnen deze taakstelling werkt het Flexteam samen met verschillende interne afdelingen ( o.a. Bouw en Woningtoezicht, Sociale Recherche) almede met opsporing- en zorgpartners (o.a. Politie, Veiligheidshuis, Woningcorporaties) hetgeen in het werkproces en stroomschema inzichtelijk is gemaakt. Deze documenten dienen tevens ter inbedding en borging van de taken van het Flexteam en vormen de aanzet voor een verdere kwaliteitsverbetering op het vlak van privacy en informatiebeveiliging.

RIEC Gelderland Midden en Zuid

 • Beleidsadvisering keuze zelfstandig RIEC of aansluiten bij het RIEC Oost Nederland.
 • Inzichtelijk maken van de voor- en nadelen, benoemen van risico’s en het koppelen van voorwaarden ter vermindering van deze risico’s
 • Opstart Steunpunt RIEC Gelderland als onderdeel van het RIEC Oost Nederland
 • Presentaties Regionale Colleges.

RIEC Zuid-Holland-Zuid

 • Opstart lokale projectteams in de gemeenten Gorinchem, Dordrecht en Binnenmaas t.b.v. de samenwerking het RIEC Zuid-Holland-Zuid.
 • Coaching en advisering van het RIEC ZHZ.
 • Opstellen van werkprocessen intern/extern tbv van het RIEC ZHZ.
 • Voorzitter van de Werkgroep Hennep.

RIEC Midden Nederland

 • Coaching en advisering RIEC MN
 • Voorzitten intern casusoverleg RIEC MN
 • Opstellen van werkprocessen intern/extern tbv van het RIEC MN

RIEC Rotterdam/Rijnmond

 • Personal coaching  Analisten / Informatie-coördinator
 • Casuïstieke beoordeling BIBOB
 • BIBOB cursussen
 • Bestuurlijke Criminaliteitsbeeldanalyse (Havens Rotterdam- Merwe/Vierhavensgebied)
 • Advisering open bronbevragingen
 • Analyse RIEC casuïstiek (Vastgoedfraude/Witwassen – Mensenhandel – Hennep) tbv Casusoverleg/Stuurploeg RIEC

Diemen/Ouder-Amstel

 • Beoordeling BIBOB casuïstiek
 • Vastgoedcasus inzichtelijk maken t.b.v. het RIEC
 • Cursus Gesprekstechnieken
 • Opstellen nieuwe BIBOB beleidslijn i.s.m. gemeente Ouder-Amstel
 • Presentaties voor medewerkers/Gemeenterade
 •  Formats opmaak Info-uitwissling met Politie/RIEC AA

Echt-Susteren

 • Inrichting Flexteam
 • Opmaken Informatie-uitwisselingsprotocol
 • Beschrijving taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden
 • Overzicht uitwisseling persoonsgegevens per thema
 • Opmaak werkproces (schematisch en inhoudelijk)

Zaanstad

 • Incompany-training Wet BIBOB
 • Bestuurlijke Scan
 • Opmaak werkproces toepassing Wet BIBOB
 • Aanpassing Bibobbeleidslijn
 • Casuistieke beoordelingen

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

 • Inrichting van een Bibobdesk voor het uitoefenen van een lichte Bibob-toets m.b.t. Wabo-vergunningen t.b.v. de gemeenten Haarlemmermeer, Zaanstad en Amsterdam
 • Incompanytrainingen Bibob

Haarlemmermeer

 • Opmaak nieuw beleid
 • Incompanytrainingen
 • Werkprocesbeschrijvingen per afdeling
 • Casuistieke beoordelingen

Heemskerk

 • AOV’er taakvelden Bevolkingzorg en Crisibeheersing
 • Samensteller van het Integraal Veiligheids- en Handhavingsplan 2020-2023

Amsterdam

 • Senior Procesadviseur Bibob
 • Nieuw Beleid
 • Nieuwe vragenformulieren
 • Trainingen
 • Voorbereiding Wetswijzigingen
 • Casuistieke beoordelingen

Gooi en Vechtstreek

Haalbaarheidsonderzoek naar de vorming van een Regionaal Bibob-team
Beoordeeld op:

 • Juridische basis
 • AVG-proof
 • Entiteit/Gemeenschappelijke regeling
 • Samenwerkingsovereenkomst
 • Personele bezetting en kosten
 • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Outilleren regionaal Bibob-team en kosten(overzicht) benoemd

Bibob-coördinator

 • Gooise Meren
 • Pijnacker-Nootdorp
 • BUCH organisatie
 • Noordwijk
 • Noordoostpolder
 • ODWH / ODNZKG

Dienst Wegverkeer

 • Opmaak Bibob-vragenlijst
 • Opmaak functiebeschrijving
 • Ondersteuning beleidsopmaak
 • Diverse trainingen