Arbeidsverleden

Politie

Na mijn basisopleiding bij de politie (1979) heb ik na 5 jaar in de geüniformeerde dienst gewerkt te hebben, mijn overstap gemaakt naar de recherche alwaar  ik op lokaal, districtelijk, regionaal en interregionaal niveau in Limburg-Noord en Zuid Nederland gedurende 20 jaar werkzaam ben geweest. Mijn taakaccent lag voornamelijk op het gebied van analyse en dossiervorming bij grootschalige onderzoeken ( o.a. “De Bende van Venlo” 1994 – 1996) maar ook grote landelijke drugs- en mensenhandelonderzoeken op het niveau van zwaar georganiseerde criminaliteit.

Openbaar Ministerie Roermond

In 2000 heb ik de overstap gemaakt naar het Openbaar Ministerie (OM) te Roermond, alwaar ik de functie van Parketvoorlichter heb bekleed. In deze functie deed ik voorlichting aan pers, publiek en eigen personeel en maakte (beleids)standpunten van het OM kenbaar door het verzorgen van persberichten, presentaties en interne publicaties met het oog op een objectieve meningsvorming van respectievelijk media, publiek en eigen personeel.

Daarnaast organiseerde ik persbijeenkomsten, participeerde in werkgroepen t.b.v. de (in- en externe) communicatie, ondersteunde presentaties voor en door derden en had een leidende rol t.a.v. de invoering van Intranet binnen het OM Roermond.
Daarnaast was ik beheerder van een publieke internetsite van het OM Roermond, voorzitter redactie personeelsblad “Roerrecht” en mede-samensteller en oprichter van het opsporingsprogramma  “ De Gouden Tip “ bij de lokale TV en Radio omroep L1.

Rechtbank Roermond

In 2002 heb ik de functie van sectorcoördinator bij de Rechtbank Roermond aanvaard.

In deze functie was ik belast met de bedrijfs- en beleidsaansturing van de locaties Roermond en Venlo samengevoegd  tot de sector Kanton.  Ik was verantwoordelijk voor personeelsbeleid, planning en control en budgettering binnen de sector ten behoeve van p.m.  40 medewerkers (kantonrechters, secretarissen en  administratief personeel).  Daarnaast was ik lid van het Managementteam Rechtbank Roermond en belast met rechtbankbrede beleidsvoorbereiding en  uitvoering.

Gemeente Maastricht

Vanaf 2005 heb ik aan de wieg gestaan van wat toen (nog) heette de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit, zoals dat in Limburg-Zuid gestart is en wat inmiddels een uitrol heeft over geheel Nederland.

Ik gaf leiding aan het Regionale Informatie en  Expertise Centrum Limburg-Zuid (RIEC) dat tot  taak had de deelnemende convenantpartners (OM,  Politie, FIOD/ECD, SIOD, Belastingdienst, Provincie Limburg en de 19 gemeenten van Limburg-Zuid)  te  voorzien van informatie uit open, half open en  gesloten bronnen vanuit welke informatie operationele en financiële analyses gemaakt werden teneinde de convenantpartners te kunnen laten  bepalen of misstanden in relatie tot vastgoed langs bestuurlijke, fiscale dan wel strafrechtelijke weg konden worden aangepakt. Als projectleider informeerde ik ook de convenantpartners over nieuwe trends c.q. misstanden in relatie tot vastgoed, de  (on)mogelijkheden t.a.v. nieuwe c.q. veranderde wetgeving en signaleerde ik waterbedeffecten t.a.v.  deze misstanden en speelde daar op operationeel niveau op in.

Van Geest & Partners

Vanaf februari 2009 tot februari 2010 ben ik als senior adviseur / projectmanager werkzaam bij de firma van Geest & Partners te Den Haag. Vanuit deze functie adviseerde ik gemeentelijke en regionale overheden op het vlak van bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van criminaliteit. Ik implementeerde binnen deze overheden de toepassing van de Wet BIBOB, beschreef daarvoor werkprocessen, stelde beleid op c.q. paste beleid daarop aan, coachte ambtenaren in de toepassing van de Wet BIBOB en adviseerde in specifieke casuïstiek. Daarnaast vervulde ik een aanjaagfunctie voor wat betreft het klaarstomen van gemeenten om aan te sluiten bij één van de 11 RIEC’s, waarbij ik naast de Wet BIBOB ook aspecten op het vlak van privacy en informatiebeveiliging onder de aandacht bracht.

Bibob-Academie

Mede-oprichter van de Bibob-Academie.